price refresh صرافی ها
# صرافی بازدید روزانه هزینه سازنده هزینه گیرنده وب سایت
1
Bibox
Bibox
bibox
2,028 0 0 وب سایت
2
Biconomy Exchange
Biconomy Exchange
biconomy
2,003,012 0 0 وب سایت
3
BIKA
BIKA
bika
5,832 0 0 وب سایت
4
Binance
Binance
binance
13,274,841 0.02 0.04 وب سایت
5
BingX
BingX
bingx
2,275,390 0.02 0.05 وب سایت
6
BitForex
BitForex
bitforex
0 0 0 وب سایت
7
Bitget
Bitget
bitget
7,289,519 0.02 0.06 وب سایت
8
Bithumb
Bithumb
bithumb
517,391 0 0 وب سایت
9
BitMart
BitMart
bitmart
2,807,105 0.02 0.06 وب سایت
10
Bitrue
Bitrue
bitrue
1,124,311 0 0 وب سایت
11
Bitspay
Bitspay
bitspay
20,288 0 0 وب سایت
12
Bitunix
Bitunix
bitunix
962,130 0.02 0.06 وب سایت
13
BitVenus
BitVenus
bitvenus
1,432,558 0.04 0.06 وب سایت
14
BloFin
BloFin
blofin
457,995 0.02 0.06 وب سایت
15
BTCC
BTCC
btcc
249,642 0.045 0.045 وب سایت
16
BTSE
BTSE
btse
685,652 -0.01 0.04 وب سایت
17
Bybit
Bybit
bybit
6,027,807 0.02 0.055 وب سایت
18
BYDFi
BYDFi
bydfi
632,424 0.02 0.06 وب سایت
19
Coinbase Exchange
Coinbase Exchange
coinbase-exchange
70,079 0 0 وب سایت
20
CoinTiger
CoinTiger
cointiger
1,690 0.08 0.15 وب سایت
21
CoinTR Pro
CoinTR Pro
cointr
956,261 0.06 0.06 وب سایت
22
CoinW
CoinW
coinw
2,565,068 0.04 0.06 وب سایت
23
Crypto.com Exchange
Crypto.com Exchange
crypto-com-exchange
771,983 0.05 0.07 وب سایت
24
Deepcoin
Deepcoin
deepcoin
1,491,307 0.04 0.06 وب سایت
25
DigiFinex
DigiFinex
digifinex
2,494,711 0.03 0.05 وب سایت
26
dYdX
dYdX
dydx
10,081 -0.025 0.075 وب سایت
27
Fairdesk
Fairdesk
fairdesk
207,696 0 0 وب سایت
28
FameEX
FameEX
fameex
1,083,030 0.02 0.04 وب سایت
29
Gate.io
Gate.io
gate-io
3,604,561 0.015 0.05 وب سایت
30
Hotcoin
Hotcoin
hotcoin-global
1,580,515 0 0 وب سایت
31
HTX
HTX
htx
4,848,034 0.02 0.04 وب سایت
32
IndoEx
IndoEx
indoex
23,550 0 0 وب سایت
33
KuCoin
KuCoin
kucoin
1,346,433 0.02 0.06 وب سایت
34
LATOKEN
LATOKEN
latoken
1,012,243 0 0 وب سایت
35
LBank
LBank
lbank
2,025,044 0.02 0.06 وب سایت
36
MEXC
MEXC
mexc
2,117,502 0 0.01 وب سایت
37
OKX
OKX
okx
5,889,924 0.02 0.05 وب سایت
38
OrangeX
OrangeX
orangex
1,261,422 0.02 0.05 وب سایت
39
Phemex
Phemex
phemex
247,145 0.01 0.06 وب سایت
40
Pionex
Pionex
pionex
216,063 0.02 0.05 وب سایت
41
SuperEx
SuperEx
superex
13,653 0 0 وب سایت
42
Tapbit
Tapbit
tapbit
1,492,948 0.02 0.06 وب سایت
43
Toobit
Toobit
toobit
1,065,766 0.04 0.06 وب سایت
44
Topcredit Int
Topcredit Int
topcredit-int
18 0 0 وب سایت
45
Uniswap v3 (Ethereum)
Uniswap v3 (Ethereum)
uniswap-v3
1,307,704 0 0 وب سایت
46
Upbit
Upbit
upbit
2,137,292 0 0 وب سایت
47
WEEX
WEEX
weex
717,066 0 0.06 وب سایت
48
WhiteBIT
WhiteBIT
whitebit
5,001,700 0 0 وب سایت
49
XT.COM
XT.COM
xt
1,991,742 0.04 0.06 وب سایت
50
ZOOMEX
ZOOMEX
zoomex
38,588 0.02 0.06 وب سایت